rekryteringsinstituet

Sann mångfald
börjar med
inkluderande rekryteringsprocesser

Vilka är vi?

Vår passion är att skapa en rättvis och inkluderande arbetsmarknad där alla har samma förutsättningar till jobb, oavsett demografi. Vårt evidensbaserade protokoll ser till att era rekryteringsprocesser följer best practise och att era rekryterare har rätt förutsättningar att arbeta mer fördomsmedvetet i sina rekryteringar.

Är ni i linje med FN:s Agenda 2030?

Ta reda på hur vår verksamhet kan hjälpa er att uppnå flera av dessa mål genom att främja rättvisa och inkluderande rekryteringsprocesser.

Våra Samarbetspartners

Våra tjänster

Certifikatet

Certifikatet för organisationer

Certifikatet för organisationer är ett erkännande av att ni följer evidensbaserade processer samt best practice gällande fördomsmedveten rekrytering. Det är ett tecken på ert engagemang för en rättvis arbetsmarknad.

Certifikatet för rekryterare

Vårt individuella certifikat är ett tydligt bevis på din kompetens inom fördomsmedveten rekrytering. Genom att erhålla detta certifikat visar du ditt engagemang och kompetens för att främja rättvisa och inkluderande rekryteringsprocesser.

Utbildningsportal

 Utforska vår utbildningsportal, där du får tillgång till vår digitala kurs som syftar till att höja kunskapen om fördomsmedveten rekrytering och gör dig till en bättre rekryterare.

Workshop för rekryterande chefer

 Vår intensiva heldagsworkshop riktar sig till rekryterande chefer och fokuserar på att öka självinsikt och medvetenhet gällande fördomar för att främja rättvisa och träffsäkra rekryteringsprocesser.

Vanliga frågor

Syftet med att få ett certifikat inom fördomsmedveten rekrytering är att visa att er organisation aktivt arbetar för att främja mångfald genom inkluderande rekryteringsprocesser, samt arbeta datadrivet och träffsäkert i era bedömningar. Det ger förtroende till både arbetssökande och samarbetspartners. Detta ökar er attraktivitet på arbetsmarknaden och minskar risken för felrekryteringar.

Stegen för att uppnå ett certifikat varierar och är starkt relativa till organisationens specifika kontext. Processen inleds vanligtvis med en kartläggning av er rekryteringsfunktion och era befintliga rekryteringsprocesser. Den här kartläggningen hjälper till att identifiera eventuella områden där det finns utrymme för förbättring när det gäller fördomsmedveten rekrytering. Efter kartläggningen tas en handlingsplan fram som är anpassad till era specifika behov och mål. Denna handlingsplan kommer att inkludera åtgärder och förändringar som behöver genomföras för att uppfylla certifieringskraven.

Övergripande kan processen delas in i följande steg:

  • Kartläggning: Identifiering och utvärdering av er rekryteringsfunktion och era befintliga rekryteringsprocesser.

     

  • Utfärdande av handlingsplan: Utveckling av en anpassad handlingsplan som definierar specifika åtgärder som behöver vidtas för att uppnå fördomsmedveten, objektiv och träffsäker rekrytering i er organisation.


Om ni väljer att genomföra förändringarna själva:

  • Uppföljning: Efter att handlingsplanen är på plats, utför en uppföljning för att säkerställa att planen genomförs enligt förväntningarna. Detta steg innebär att ni själva ansvarar för genomförandet av förändringarna.


Om ni väljer att arbeta med våra konsulter för att hjälpa er med implementeringen:

  • Implementering: Om ni väljer att samarbeta med våra konsulter, kommer de att vara ansvariga för att hjälpa er med att implementera de nödvändiga förändringarna och åtgärderna som krävs för att uppfylla certifieringskraven. Konsulterna kommer att vara engagerade i genomförandet av förändringarna för att säkerställa en smidig övergång. 

  • Certifikat: Efter att ni har genomfört de nödvändiga åtgärderna och uppfyllt certifieringskraven, utfärdar vi ert certifikat som styrker att er organisation arbetar fördomsmedvetet, objektivt och träffsäkert i sina rekryteringar. 

24 månader, därefter behöver den förnyas.

Personlig utveckling: Genom att bli certifierad inom fördomsmedveten rekrytering får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och kompetenser inom detta viktiga område.

Förtroende: Certifikatet fungerar som ett bevis på din kompetens inom fördomsmedveten rekrytering, vilket kan öka förtroendet från potentiella arbetsgivare och klienter.

Konkurrensfördel: Inom rekryteringsbranschen kan ett certifikat vara en konkurrensfördel som hjälper dig att sticka ut i mängden och öka dina chanser att säkra uppdrag.

Möjlighet att påverka förändring: Genom att vara certifierad har du en starkare position för att påverka och driva förändringar inom din organisation eller bransch mot mer rättvisa och fördomsmedvetna rekryteringsprocesser.

Professionalism: Certifikatet signalerar din professionalism och engagemang för att utföra ditt arbete med hög kvalitet och med hänsyn till mångfald och inkludering.

Möjligheter till högre ersättning: Eftersom certifiering visar på din specialkompetens inom fördomsmedveten rekrytering, kan det öppna dörrar till bättre betalda uppdrag och karriärmöjligheter.

Kraven för certifiering varierar och är starkt beroende av organisationens specifika förutsättningar. Efter den initiala kartläggningen av er rekryteringsfunktion och befintliga rekryteringsprocesser, jämför vi den insamlade datan med vårt evidensbaserade protokoll. Detta steg syftar till att identifiera eventuella kritiska områden där det kan finnas gap i förhållande till certifieringskraven.

De kriterier och standarder som ni behöver uppfylla kommer att vara skräddarsydda för att rikta in sig på de områden som kräver förbättring. Det kan inkludera kompetenshöjande åtgärder, förändringar av rekryteringsprocesser och andra anpassade insatser för att säkerställa att organisationen följer bästa praxis inom fördomsmedveten rekrytering.

Sammanfattningsvis, kraven för att uppnå certifikatet kommer att baseras på den specifika kartläggningen och utvärderingen av era behov, och syftar till att rikta in sig på de områden som kräver förbättring för att uppnå certifiering.

Tiden som krävs för att slutföra certifieringsprocessen varierar beroende på organisationens engagemang och de resurser som kan tilldelas åt processen. En certifieringsprocess kan variera i tid, vanligtvis från några veckor upp till flera månader. Hur snabbt och effektivt ni kan genomföra åtgärderna som krävs för att uppfylla certifieringskraven kommer att påverka tidsramen.

Att ha certifierade rekryterare visar att de har kompetens inom fördomsmedveten rekrytering, vilket kan förbättra företagets rykte och öka förtroendet från både kandidater och kunder. Certifierade rekryterare har kompetens inom fördomsmedveten, datadriven och träffsäker rekrytering – vilket leder till mer effektiv och rättvis rekrytering samt minska risken för felrekryteringar.

För att förlänga certifikatet behöver ni vanligtvis följa upp de initiala kraven och genomgå en ny bedömning.

Vår konsulttjänst för att säkerställa fördomsmedveten rekrytering är en skräddarsydd tjänst som hjälper organisationer att utveckla och implementera effektiva strategier för att främja mångfald och inkludering i rekryteringsprocessen. Det inkluderar en omfattande kartläggning av organisationens befintliga rekryteringsprocesser, utbildning av personal, utvärdering av rekryteringsfunktionen och utformning av anpassade handlingsplaner.

Vi anpassar våra konsulttjänster genom att först genomföra en noggrann analys av era specifika behov och utmaningar. Detta kan inkludera en kartläggning av era befintliga processer, kompetensnivån hos er personal och era mål inom området fördomsmedveten rekrytering. Baserat på denna analys utformar vi en skräddarsydd plan som adresserar era specifika behov och mål.

Kostnaden för våra konsulttjänster varierar beroende på omfattningen och komplexiteten av projektet samt de specifika behoven hos er organisation. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och kan ge er en prisuppgift efter att vi har genomfört en initial analys av era behov.

Ja, ni kommer att tilldelas en dedikerad konsult som kommer att vara er primära kontaktperson under hela resan. Den dedikerade konsulten kommer att arbeta nära er organisation för att se till att alla era behov och mål uppfylls och att projektet genomförs smidigt.

Vi förstår att behoven kan variera beroende på bransch och organisationsstorlek. Därför skräddarsyr vi våra konsulttjänster för att passa olika branscher och organisationstyper. Vi tar hänsyn till branschspecifika utmaningar och trender för att utveckla anpassade lösningar som är mest relevanta för er.

Samarbetsprocessen börjar vanligtvis med ett inledande samtal där vi lär känna er organisation, era mål och utmaningar. Efter detta genomför vi en noggrann kartläggning och utformar en plan för att adressera era specifika behov. Vi arbetar nära er organisation för att implementera de nödvändiga åtgärderna och genomför kontinuerlig uppföljning och utvärdering för att säkerställa framgång. Under hela processen har ni en dedikerad konsult som hjälper er och fungerar som er primära kontaktperson.

Vår utbildningsportal erbjuder en bred och djupgående läroplan som täcker alla viktiga aspekter av fördomsmedveten rekrytering. Den omfattar ämnen som sträcker sig från rekryteringsbranschens funktion och utmaningar till psykologiska aspekter som fördomar och diskriminering. Vi går igenom rekryteringsprocessen i detalj och metoderna för att bedöma kandidaternas lämplighet. Deltagarna får även insikt i datadrivna metoder, intervjuteknik och psykometri. Samtidigt betonar vi vikten av att skapa en positiv kandidatupplevelse och att följa upp efter anställning.

Det är vår ambition att ge en holistisk inblick i fördomsmedveten rekrytering och ge deltagarna de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att praktisera det på ett effektivt och rättvist sätt. Vårt mål är att utrusta organisationer med de verktyg de behöver för att skapa mångfald och inkludering i sina rekryteringsprocesser och samtidigt främja rättvisa processer. Kontakta oss om ni vill ha en detaljerad kursplan.

Vår digitala utbildningsplattform är användarvänlig och erbjuder tillgång till kursen digitalt. Deltagarna kan logga in och studera i sin egen takt. Plattformen innehåller interaktiva läromedel, videoföreläsningar, övningar och prov för att säkerställa att deltagarna får en givande inlärningsupplevelse.

Ja, de flesta modulerna för kursen inkluderar ett prov eller utvärderingar för att säkerställa att deltagarna har förstått och lärt sig innehållet. För att erhålla ett certifikat måste deltagarna klara kursens slutprov.

Kursen på vår digitala utbildningsplattform består av flera moduler som täcker olika ämnen relaterade till fördomsmedveten rekrytering. Varje modul kan innehålla videoföreläsningar, textbaserat material, övningar och slutprov. Deltagarna kan arbeta igenom modulerna i sin egen takt och avsluta kursen när de känner sig redo. Efter avslutad kurs och ett godkänt slutprov utfärdas ett certifikat till deltagaren.

Deltagarna har 90 dagar på sig att slutföra kursen. Detta är den fasta tidsgränsen för att genomföra kursen.

Vi erbjuder rapporter som gör det möjligt för er att följa deltagarnas framsteg och prestationer på utbildningsplattformen. Ni kan se vilka kurser de har slutfört, hur de presterat på prov och utvärderingar, och få insikter om deras inlärningsprocess.

Prissättningen för att få tillgång till vår utbildningsportal kan variera beroende på antalet användare och era specifika behov. För privatpersoner kostar det 9,500 SEK. För skräddarsydda paket eller offert till er som organisation, är ni välkomna att kontakta oss. Vi hjälper gärna till att skapa en lösning som passar era unika krav och budget.

Vår workshop för rekryterande chefer täcker en rad ämnen relaterade till fördomsmedveten rekrytering. Vi fokuserar på att öka medvetenheten om fördomar och diskriminering, utveckla färdigheter för att identifiera och minska fördomar i rekryteringsprocessen, och främja mångfald och inkludering. Workshopen innehåller interaktiva övningar och praktiska råd för att stödja cheferna i att förbättra rekryteringsarbetet.

Workshopen är en fysisk heldag som äger rum på plats hos kunden. Formatet inkluderar vanligtvis föreläsningar, diskussioner, övningar och interaktiva aktiviteter för att ge en intensiv och givande upplevelse under denna tid.

Under workshopen behandlar vi ämnen som fördomar och diskriminering, mångfald och inkludering, medvetenhet om implicita fördomar, inkluderande ledarskap, rekryteringsstrategier för att främja mångfald, och praktiska metoder för att minska fördomar i rekryteringsprocessen.

Efter att era rekryterande chefer har deltagit i workshopen kan ni förvänta er att de kommer att ha ökad medvetenhet om fördomar och diskriminering, förbättrade färdigheter för att hantera dessa frågor, och en ökad förmåga att främja mångfald och inkludering i rekryteringsprocessen. Detta kan leda till mer rättvisa och effektiva rekryteringsbeslut.

Nej, vår workshop är utformad för att leverera kvalitetsinnehåll som har visat sig vara effektiv för att främja fördomsmedveten rekrytering. Deltagarna kan lita på vårt etablerade program. 

Ja, vår workshop kan erbjudas både i fysiska möteslokaler och som en digital workshop, beroende på era preferenser. Det är dock viktigt att notera att vi rekommenderar den fysiska workshopen, eftersom den ger en mer interaktiv och givande upplevelse jämfört med den digitala varianten.

Vi kan hantera upp till 12 personer per workshop för att säkerställa en effektiv och interaktiv upplevelse för alla deltagare.